Dersler


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

ENG 101 birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu derste, öğrencilerin güncel metinler okuyarak ve dinleyerek, metnin bölümlerini anlama, hızlı ve etkin okuma, farklı metinlerdeki fikirler arası bağlantı kurma becerilerini kullanmaları ve metinleri bir öğrenme çıktısı oluşturacak şekilde etkili bir kaynak olarak kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmiştir. Konuşma ve yazma becerilerinde ise kaynak kullanma, bir ifadeyi başka sözcükler kullanarak anlatabilme, alıntı yapabilme, özet yapabilme ve sentez yapabilme yer almaktadır. Bu dersi alan öğrenciler bir konudaki fikirlerini destekleyerek, anlam bütünlüğü olan, öz, bilgi verici ya da ikna edici metinler yazmayı öğreneceklerdir.


VSP 103  Ekonomiye Giriş

Söz konusu ders adaylara iş dünyası üzerine ağırlık vererek ekonominin temel konularını vermeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda söz konusu ders adaylara tüketicinin ve diğer ekonomik aktörlerin temel ekonomik problemlere(örn: kaynakların dağılımı) nasıl yaklaştığını göstermektedir. Diğer yandan piyasaların nasıl işlediği ve herhangi bir piyasa başarısızlığında nasl bir yol izlenmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Ulusal gelir de üzerinde durulan diğer bir önemli konudur.


VSP 101  İşletme Muhasebesi

İş dünyasında muhasebe bilgisinin kullanımını


VSP 107  İş Hukukuna Giriş

İş Hukuku teorisi ve uygulamaları kapsanacaktır.


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


VSP 109  İş Akitleri

İş akitleri ve iş hukuku.


VITB 105  İhracat ve İthalat Yönetimi

Bu derste uluslararası pazarlara girilirken dikkat edilmesi gereken konular,firmaların niçin ihracatı seçtikleri ve seçim yapılan pazarlarda ihracat faaliyetinde bulunmak için önceden yapılması zorunlu pazar araştırmaları ve incelemeleri ele alınacaktır


VITB 103  Uluslararası Pazarlama

Bu derste firmaların uluslar arası pazarlama yoluyla nasıl pazar seçecekleri ve hangi stratejileri kullanarak pazarda başarı sağlayacakları incelenecektir


VSP 117  İnsan ve Örgüt Yönetimi

İnsan ve Örgüt yönetimi teorisi


TURK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


VITB 107  Uluslararası Kurumlar

Bu ders temel olarak uluslararası kurumların ticarete etkisini analiz eder.


VITB 120  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uygulamaları I

Bu ders ilk yarıyıl uygulanan derslerin genel bir değerlendirilmesi olarak çeşitli fonksiyonların bir arada işlendiği ve örnek olaylarla pekiştirildiği bir ders olarak uygulanmaktadır.


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktüvütelerini pekiştirmeye yöneliktir.


VITB 114  Uluslararası Pazarlama Uygulamaları

Bu derste firmaların uluslar arası pazarlamada 4P yoluyla nasıl pazar seçecekleri ve hangi stratejileri kullanarak pazara girecekleri incelenecektir.


VSP 126  Kurumsal İletişim

Bu ders, işyerinde etkili iletişim kurabilmek ihtiyaç duyacağımız pratik yaklaşımlardan oluşmaktadır. Bir iş çevresinde iyi ilişkiler geliştirmek ve iyi iş sonuçları elde etmek açısından etkili sözlü ve yazılı becerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Etkili okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri başkalarıyla iletişim kurmanın temelini oluşturmaktadır. Bu becerilerin iş ortamında da geliştirilmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


VSP 118  İnsan ve Örgüt Yönetimi

Örgütlerin doğası. Sistem teorisi: bir örgütün iç ve dış çevresi, Örgütsel kontrol stratejileri.


VSP 102  İşletme Muhasebesi

Temel finansal ve yönetim muhasebesi.


VITB 106  İhracat ve İthalat Yönetimi

Bu ders ilk dönem görülen ihracat başlangıç dersinin devamı olup bu dönemde ağırlıklı olarak seçilen ihracat pazarlarına yönelik taşımacılık ödeme şekilleri, fiziksel dağıtım alternatifleri ve seçilen pazar yerlerinde müşteri secimi gibi konulara ağırlık verilecektir.


TURK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


VSP 114  Ekonomi I: Mikro ve Makro Kuram ve Uygulamaları

Söz konusu dersin amacı ekonomiye girişi sağlamak ve teorik olarak mikro ve makro ekonominin uygulamalarnı ortaya koymaktır. Aynı zamanda söz konusu dersle birlikte ekonomide gelişen güncel olaylar incelenebilmekte ve ders öğrencilerin güncelliği analiz edebilmelerini ve değerlendirebilmelerini sağlamaktadır.


ENG 103  İngilizcede Akademik Beceriler III

Bu derste en önemli hedef öğrencileri IELTS sınavının zorlu soru ve görevlerine hazırlamak ve bu konuda özgüven oluşturmaktır.


VITB 215  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik: Uygulamalar II

İşlerine yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım benimseme ve iş ortamındaki değişikliklerin getirdiği zorluklara hızla cevap verebilme


VSP 221  Kurum Kültürü ve Stratejisi

Bu ders, iş çevresinin dinamik doğasını, bu çevrede kurum kültürü ve stratejisinin uzun dönemli kurum performansı üzerindeki etkisini açığa çıkarmaktadır


VITB 213  İhracat Destekleme Uygulamaları

Bu ders, ihracat kaynakları hakkında daha önceden temel bilgiye sahip olan adaylar için hazırlanmıştır.


VITB 211  Uluslararası Lojistik 1

Bu ders temel iş faaliyetleri hakkında geçmiş bilgiye sahip adaylar için hazırlanmıştır.


HIST 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu derste Türkiye’nin yakın tarihi hakkında çok yönlü bilgiler verilirken, lâik demokratik cumhuriyet düzeninin kuruluş ve varoluş felsefesi aktarılır, böylece yüzyılın olduğu kadar, küreselleşen dünyanın geleceği ve sorunları Atatürk’ün yöntem ve dünya görüşüyle değerlendirilir. Cumhuriyet, demokrasi ve lâiklik gibi kavramların önemi, Türkiye’nin bütünlüğü açısından, iç ve dış gelişmelerden örneklerle açıklanır.


VSP 201  Dünya Ekonomisi

Ders dünya ekonomisini teorisini ve pratiğini kapsamaktadır.


VITB 203  Uluslararası İş Örgütleri

Bu örgütleri yapılandırmak için kullanılan sistemler; entegre bir şekilde dünya çapında insan, üretim ve finans yönetiminin getirdiği sorunlarla birlikte bir örgütü, onun ürün ve hizmetlerini dünyadaki farklı pazarlarda yönetirken karşılaşılan zorluklar hakkında adayların bir kavrayış kazanması amaçlanmaktadır.


VSP 237  Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bu ders ile adaylar karar verme sürecinde bilginin rolünü anlayacak, veri iletişim sistemlerini ve diğer yeni Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ndeki yenilikleri değerlendirecek, proje yönetimi için planlama ve kontrol araçlarını kullanacak, bulguları sunmak ve eylem önermek için yazılım uygulamaları sunum araçlarını kullanacaktır.


VITB 209  Finansal Raporlama ve Analiz

Ders ayrıca, hesap hazırlayıcılarının şirket/grup sonuçlarını hesap kullanıcılarına aktarmak için kullandığı yöntemler hakkında temel bilgi sağlar. Hesapların hazırlanması, adayların oran analizi ile yorumlama yapmasına da bağlıdır. Bu ders, özellikle hesap hazırlama ve yorumlama alanında çalışmalarını ilerletmek isteyen adaylar için yararlı olacaktır.


VITB 224  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik: Uygulamalar II

İşlerine yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım benimseme ve iş ortamındaki değişikliklerin getirdiği zorluklara hızla cevap verebilme.


VSP 222  Kurum Kültürü ve Stratejisi

This course highlights the dynamic nature of the business environment and the role that organisation culture and business strategy can play in improving the longterm performance of an organisation.


VSP 224  Finansal Tahminleme

Bir ürün, süreci ya da hizmeti maliyetlendirmek için bir işletme raporu hazırlamayı öğreneceksiniz. Ayrıca, örgütlerin karar verme süreçleri ile alternative maliyetlendirme metodları(Tam/absorbe etme ya da marjinal) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Ayrıca, bütçelendirilmiş faaliyet ile gerçek faaliyeti karşılaştırmanın ve sonuç değişkenlerini analiz etmenin nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. Son olarak, bu ders sermaye yatırım projeleri ve potansiyel geri dönümü tahmin etmek için kullanılan temel yöntemleri işleyecektir.


VSP 238  Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bu ders ile adaylar karar verme sürecinde bilginin rolünü anlayacak, veri iletişim sistemlerini ve diğer yeni Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ndeki yenilikleri değerlendirecek, proje yönetimi için planlama ve kontrol araçlarını kullanacak, bulguları sunmak ve eylem önermek için yazılım uygulamaları sunum araçlarını kullanacaktır


HIST 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu derste Türkiye’nin yakın tarihi hakkında çok yönlü bilgiler verilirken, lâik demokratik cumhuriyet düzeninin kuruluş ve varoluş felsefesi aktarılır, böylece yirminci yüzyılın olduğu kadar, küreselleşen dünyanın geleceği ve sorunları Atatürk’ün yöntem ve dünya görüşüyle değerlendirilir. Cumhuriyet, Demokrasi ve Lâiklik gibi kavramların önemi, Türkiye’nin bütünlüğü açısından, iç ve dış gelişmelerden örneklerle açıklanır.


VITB 210  Finansal raporlama ve Analiz

Ders ayrıca, hesap hazırlayıcılarının şirket/grup sonuçlarını hesap kullanıcılarına aktarmak için kullandığı yöntemler hakkında temel bilgi sağlar. Hesapların hazırlanması, adayların oran analizi ile yorumlama yapmasına da bağlıdır. Bu ders, özellikle hesap hazırlama ve yorumlama alanında çalışmalarını ilerletmek isteyen adaylar için yararlı olacaktır.


VITB 204  Uluslararası İş Örgütleri

Bu örgütleri yapılandırmak için kullanılan sistemler; entegre bir şekilde dünya çapında insan, üretim ve finans yönetiminin getirdiği sorunlarla birlikte bir örgütü, onun ürün ve hizmetlerini dünyadaki farklı pazarlarda yönetirken karşılaşılan zorluklar hakkında adayların bir kavrayış kazanması amaçlanmaktadır.


VITB 212  Uluslararası Lojistik

Bu ders temel iş faaliyetleri hakkında geçmiş bilgiye sahip adaylar için hazırlanmıştır.


ENG 104  İngilizcede Akademik Beceriler IV

Bu derste en önemli hedef öğrencileri IELTS sınavının zorlu soru ve görevlerine hazırlamak ve bu konuda özgüven oluşturmaktır.


Seçmeli Dersler